Σάββατο, 29 Ιανουαρίου 2011

Οι πόλεμοι του Βυζαντίου

Οι πόλεμοι του Βυζαντίου
Μάχες και εκστρατείες της βυζαντινής εποχής
The byzantine wars

Περιγραφή

Στα μέσα του έκτου αιώνα ο Βυζαντινός αυτοκράτορας κυβερνούσε μια πανίσχυρη αυτοκρατορία που εκτεινόταν σε περιοχές της Ευρώπης, της Ασίας και της Βόρειας Αφρικής. Μέσα σε εκατό χρόνια η ισχυρή αυτή αυτοκρατορία είχε χάσει τις μισές από τις κτήσεις της. Δύο αιώνες αργότερα, η Βυζαντινή Αυτοκρατορία είχε επανέλθει και πάλι δυναμικά στο προσκήνιο ως κυρίαρχη δύναμη στην Ανατολική Μεσόγειο και τη Βαλκανική Χερσόνησο, ο μυθικός πλούτος της οποίας προσέλκυε στους στρατούς της μισθοφόρους Βίκινγκς και πολεμιστές νομάδες από τις στέπες της Κεντρικής Ασίας. Και μόνο η εμφάνιση αυτών των στρατευμάτων στο πεδίο της μάχης προκαλούσε δέος και πανικό και οδηγούσε τους εχθρούς σε άμεση υποχώρηση και διαπραγματεύσεις.
Η Βυζαντινή Αυτοκρατορία παραμένει για το σημερινό μέσο αναγνώστη αινιγματική, αν όχι για άλλο λόγο, τουλάχιστον, για τις δραματικές διακυμάνσεις στις πολιτικές της τύχες και το ρομαντικό της τέλος, το 1453, όταν ο τελευταίος αυτοκράτορας, Κωνσταντίνος Παλαιολόγος, σκοτώθηκε στα τείχη της σε μια, μέχρις εσχάτων, μάχη με τα επίλεκτα οθωμανικά σώματα των γενιτσάρων που εισέβαλαν στην πολιορκημένη Κωνσταντινούπολη, μια πόλη που, στη διάρκεια της χιλιόχρονης ιστορίας της, δεν είχε αλωθεί ποτέ από άμεση έφοδο. 
Συγγραφέας: Haldon John
Υπεύθυνος Σειράς: Μπλέτας Μάριος
Ένα βιβλίο στα ελληνικά που δεν πρέπει να λείπει απο καμιά βιβλιοθήκη. Εκτός των περιγραφών των μαχών ο συγγραφέας παραθέτει πλούσια βιβλιογραφία που επιτρέπει στον οποιονδήποτε να διευρύνει τα πλαίσια της έρευνας του δίχως περιορισμούς . 


English
Description In the mid-sixth century Byzantine emperor ruled a mighty empire that stretched across the Europe, Asia and North Africa. Within one hundred years the powerful empire that has lost half of their possessions. Two centuries later, the Byzantine Empire was restored again at the forefront as the dominant power in Eastern Mediterranean and the Balkan Peninsula, the fabulous wealth which attracted the armies of mercenaries Viking warriors and nomads from the steppes of Central Asia. The mere appearance of these troops on the battlefield awe and panic and driving the enemy to retreat and direct negotiations. The Byzantine Empire is still the current average reader puzzling, if for no other reason than for the dramatic changes in its political fortunes and the romantic end, in 1453, when the last emperor, Constantine Palaeologus, was killed in the walls of a , Zionism, battle with elite forces of the Ottoman Janissary who stormed the besieged Constantinople, a city that, during the thousand year old history, had never been invaded by direct assault. 
Deutsch 
 Beschreibung In der Mitte des sechsten Jahrhunderts byzantinische Kaiser regierte ein mächtiges Reich, die über das Europa, Asien und Nordafrika erstreckte. Innerhalb 100 Jahre das mächtige Imperium, dass die Hälfte ihres Besitzes verloren hat. Zwei Jahrhunderte später wurde das Byzantinische Reich wieder an der Spitze als die dominierende Macht im östlichen Mittelmeerraum und dem Balkan, dem fabelhaften Reichtum, den die Armeen von Söldnern Wikingerkrieger und Nomaden aus den Steppen Zentralasiens angezogen restauriert. Das bloße Erscheinen dieser Truppen auf dem Schlachtfeld Ehrfurcht und Panik und trieb den Feind zum Rückzug und direkte Verhandlungen. Das byzantinische Reich ist immer noch der aktuelle durchschnittliche Leser verwirrend, wenn aus keinem anderen Grund als für die dramatischen Veränderungen in seiner politischen Geschicke und die romantischen Ende, im Jahre 1453, als der letzte Kaiser Konstantin Palaiologos, in den Wänden war von einem getötet Zionismus, Kampf mit Elitetruppen des Osmanischen Janitscharen, die das belagerte Konstantinopel, eine Stadt, die während der tausendjährigen Geschichte, nie gestürmt Invasion durch direkten Angriff.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου